สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
LANNA AGRO FOOD INNOPOLIS
ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
LANNA AGRO FOOD INNOPOLIS
ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
LANNA AGRO FOOD INNOPOLIS
ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
LANNA AGRO FOOD INNOPOLIS
ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
Previous
Next

Activities
ViDeO

วีดีโอกิจกรรม