คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
Previous
Next

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รองประธานกรรมการบริหาร

ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านบริหาร
กรรมการ

ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์

อาจารย์สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

รศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี

อาจารย์สาขาวิชา เซรามิก
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ อนวัช จิตต์ปรารพ

อาจารย์สาขาวิชา การตลาด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
กรรมการ

ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย

อาจารย์สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
กรรมการ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร

อาจารย์สาขาวิชา คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ

อาจารย์สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

ดร.นงนุช เกตุ้ย

อาจารย์สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ

อาจารย์สาขาวิชา ประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

ดร.ศกุนตลา สายใจ

อาจารย์สังกัด สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

อาจารย์สาขาวิชา สัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

อุมาพร เจริญธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการ

น้ำฝน สุทธิกุญชกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

สาวิณี ทิพยปัญญา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นคร คำกิติ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร