ตราสัญลักษณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

ตรงกลางมีชื่อ โครงการ ย่อมาจาก  LANNA AGRO FOOD INNOPOLIS โครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

กรีบใบไม้คู่ หมายถึง  การอนุรักษ์ความเป็นสิ่งแวดล้อม การเกษตร

วงแวนล้อมชื่อ 3 สี  หมายถึง การประสานงานกัน รวมกัน

สีฟ้า   การพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมงานด้านการบริหาร การจัดการที่เป็นระบบ

สีเขียว การพัฒนาในกรอบความคิด ด้านเกษตรและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงภายใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการขับเคลื่อน

สีน้ำตาลทอง สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา อันเป็นแหล่งส่งเสริมขับเคลื่อน โครงการให้สู่ความสำเร็จ

ชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ ย้ำเตือนในเรื่องของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับสากล