ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วยโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา lanna agro food innopolis ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม และปิดการรับ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา แจ้งรายชื่อผู้ส่ง ดังรายละเอียด แยกตามแผนงาน เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

หากโครงการท่านไม่มีรายชื่อเนื่องหรือมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง E-mail  Lafinproject@gmail.com  

ผู้ประสานงานโครงการ สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750 หรือ นคร คำกิติ 082-9044647

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา

แผนงานที่ 4 การสร้างแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร