ประกาศรายชื่อโครงการย่อยฯ ผู้ผ่านการพิจารณา

ประกาศรายชื่อโครงการย่อยฯ ผู้ผ่านการพิจารณา

งานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และแผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา นั้น

ในการนี้ โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการและกรอบงบประมาณต่อไป

รายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร   
คลิกเพื่อดาวน์โหลด