ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย ปี 2563

โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยแบ่ง 3 แผนงานวิจัย ได้แก่
แผน 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
แผน 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา
แผน 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตร
และด้านอาหาร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เท่านั้น โดยเสนอในรูปแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) มาที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ทาง Lafinproject@gmail.com

โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการได้ตามแผนงานดังนี้
แผนงานที่ 3 ติดต่อ
สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750
แผนงานที่ 2 และ 4 ติดต่อ
นคร คำกิติ 082-9044647

เอกสารรายละเอียด
DOWNLOAD