ประวัติ

ประวัติโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการดำเนินยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ 4.0 และการดำเนินโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการผลิตกำลังคน ผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ความเป็นเลิศในด้านเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่ความเป็นผู้นำทางด้านเกษตรและอาหารที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดห่วงโซ่อาหาร และมุ่งเน้นในการ บูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาเพื่อให้ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที