วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นนักจัดการนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (PPP)
  • เพื่อการสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรมและบริหารทรัพยากรด้านเกษตรและอาหาร
  • การนำผลงานวิจัยที่ไปสู่การใช้ประโยชน์ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านเกษตรและอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการของ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคม
  • พัฒนาความเป็นเลิศให้กับบัณฑิตและบุคลากรด้านเกษตรและอาหารเพื่อเป็นหน่วยให้คำปรึกษาและบริการเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร รองรับการให้บริการทางวิชาการ และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม