ประกาศรายชื่อโครงการย่อยฯ ผู้ผ่านการพิจารณา

งานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และแผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา นั้น

ในการนี้ โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการและกรอบงบประมาณต่อไป

รายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร   
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

วันนี้เวลา​ 13.00 น.​ โครงการสวนนวัตกรรม​เกษตร​และ​อาหาร​ล้า​นนา
จัดการประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินโครงการ​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.สุรพล​ ใจวงศ์​ษา​ รองอธิการบดี​ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ (ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ)​ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมพิจารณา​แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2563​ โดยมี​ผศ.ดร.สุภาวดี​ ศรีแย้ม​ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการหลัก​ และคณะกรรมการ​จากทั้ง​ 4 คณะและทุกสาขาวิชาคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตรร่วมพิจารณา​ในการครั้งนี้

ในการนี้มีผู้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2563​ ทั้งสิ้น​ 30 โครงการซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณา​จากตัวชี้วัด/ขอบเขต​โครงการหลักและประกาศ​ผลการพิจารณา​ภายในเดือนธันวาคม​ตามลำดับต่อไป

ไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามfacebook​fanpang:lanna​ agro FIN​
www.lannaagrofin.com

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วยโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา lanna agro food innopolis ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม และปิดการรับ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา แจ้งรายชื่อผู้ส่ง ดังรายละเอียด แยกตามแผนงาน เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

หากโครงการท่านไม่มีรายชื่อเนื่องหรือมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง E-mail  Lafinproject@gmail.com  

ผู้ประสานงานโครงการ สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750 หรือ นคร คำกิติ 082-9044647

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา

แผนงานที่ 4 การสร้างแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร