แจ้งประชาสัมพันธ์เสนอโครงการ (ย่อย) โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

ตามที่โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหาร และส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา ที่อาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้น
แผนงานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรผู้สนใจ เสนอโครงการ/กิจกรรม(ย่อย) ตามโจทย์ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ ขอบเขตงบประมาณ และดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ จากรายละเอียดแนบ ซึ่งสามารถส่งแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ง.๙ มายังสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Lafinproject@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ ๐๘๒-๙๐๔๔๖๔๗ 

โปรดใช้ไฟล์ตัวอย่าง ในการจัดทำโดยต้องระบุรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน(ในหัวข้อที่ ๗ ของตัวอย่าง ง.๙) ให้แสดงถึงการได้มาซึ่งผลผลิตที่ระบุไว้ในประกาศโจทย์อย่างครบถ้วน