ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการย่อย (ง๙) ภายใต้โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์”

ตามที่โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์งาน ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจำปีงประมาณ 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมการสกัดโจทย์จากผู้ประกอบการ ภาคเหนือตอนบน และเปิดรับสมัครโครงการ/กิจกรรม (ง9) เพื่อดำเนินการคัดเลือกอย่างเหมาะสม ผ่านการพิจารณาการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการย่อยและตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ โดยยึดวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหาร ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
จากภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่อาศัยองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลการดำเนินงานถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้น

ในการนี้โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง9)  ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและกรอบงบประมาณ สมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ทั้งนี้งานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการย่อยและกรอบงบประมาณต่อไป 

ท่านสามารถ ดูรายละเอียด และปรับแก้ไข ตามรายการแก้ไข 1 และ 2

(คลิก) รายละเอียดรายการแก้ไข 1 (รายละเอียดรายชื่อ คำแนะนำการแก้ไข และผลคะแนนการคัดเลือก)

(คลิก) รายละเอียดรายการแก้ไข 2 (รายละเอียดการแก้ไข ภาพรวม ง.9)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ผู้ประสานงานโครงการ 082-9044647 หรือ Lafinproject@gmail.com