ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ www.award.nia.or.th

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติฯ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• วิสาหกิจขนาดกลาง
• วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจรายย่อย

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่
• หน่วยงานภาคเอกชน
• หน่วยงานภาครัฐ
• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบบริการ

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
• ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• องค์กรขนาดใหญ่
• องค์กรขนาดกลาง
• องค์กรขนาดเล็ก

ข้อมูลจาก www.nia.or.th

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการย่อย (ง๙) ภายใต้โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์”

ตามที่โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์งาน ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจำปีงประมาณ 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมการสกัดโจทย์จากผู้ประกอบการ ภาคเหนือตอนบน และเปิดรับสมัครโครงการ/กิจกรรม (ง9) เพื่อดำเนินการคัดเลือกอย่างเหมาะสม ผ่านการพิจารณาการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการย่อยและตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ โดยยึดวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหาร ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
จากภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่อาศัยองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลการดำเนินงานถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้น

ในการนี้โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง9)  ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและกรอบงบประมาณ สมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ทั้งนี้งานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการย่อยและกรอบงบประมาณต่อไป 

ท่านสามารถ ดูรายละเอียด และปรับแก้ไข ตามรายการแก้ไข 1 และ 2

(คลิก) รายละเอียดรายการแก้ไข 1 (รายละเอียดรายชื่อ คำแนะนำการแก้ไข และผลคะแนนการคัดเลือก)

(คลิก) รายละเอียดรายการแก้ไข 2 (รายละเอียดการแก้ไข ภาพรวม ง.9)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ผู้ประสานงานโครงการ 082-9044647 หรือ Lafinproject@gmail.com

แจ้งประชาสัมพันธ์เสนอโครงการ (ย่อย) โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

ตามที่โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหาร และส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา ที่อาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้น
แผนงานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรผู้สนใจ เสนอโครงการ/กิจกรรม(ย่อย) ตามโจทย์ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ ขอบเขตงบประมาณ และดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ จากรายละเอียดแนบ ซึ่งสามารถส่งแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ง.๙ มายังสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Lafinproject@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ ๐๘๒-๙๐๔๔๖๔๗ 

โปรดใช้ไฟล์ตัวอย่าง ในการจัดทำโดยต้องระบุรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน(ในหัวข้อที่ ๗ ของตัวอย่าง ง.๙) ให้แสดงถึงการได้มาซึ่งผลผลิตที่ระบุไว้ในประกาศโจทย์อย่างครบถ้วน

ประกาศรายชื่อโครงการย่อยฯ ผู้ผ่านการพิจารณา

งานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และแผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา นั้น

ในการนี้ โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการและกรอบงบประมาณต่อไป

รายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร   
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

วันนี้เวลา​ 13.00 น.​ โครงการสวนนวัตกรรม​เกษตร​และ​อาหาร​ล้า​นนา
จัดการประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินโครงการ​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.สุรพล​ ใจวงศ์​ษา​ รองอธิการบดี​ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ (ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ)​ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมพิจารณา​แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2563​ โดยมี​ผศ.ดร.สุภาวดี​ ศรีแย้ม​ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการหลัก​ และคณะกรรมการ​จากทั้ง​ 4 คณะและทุกสาขาวิชาคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตรร่วมพิจารณา​ในการครั้งนี้

ในการนี้มีผู้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2563​ ทั้งสิ้น​ 30 โครงการซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณา​จากตัวชี้วัด/ขอบเขต​โครงการหลักและประกาศ​ผลการพิจารณา​ภายในเดือนธันวาคม​ตามลำดับต่อไป

ไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามfacebook​fanpang:lanna​ agro FIN​
www.lannaagrofin.com

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วยโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา lanna agro food innopolis ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม และปิดการรับ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา แจ้งรายชื่อผู้ส่ง ดังรายละเอียด แยกตามแผนงาน เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

หากโครงการท่านไม่มีรายชื่อเนื่องหรือมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง E-mail  Lafinproject@gmail.com  

ผู้ประสานงานโครงการ สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750 หรือ นคร คำกิติ 082-9044647

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา

แผนงานที่ 4 การสร้างแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร

ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย ปี 2563

โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยแบ่ง 3 แผนงานวิจัย ได้แก่
แผน 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
แผน 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา
แผน 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตร
และด้านอาหาร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เท่านั้น โดยเสนอในรูปแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) มาที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ทาง Lafinproject@gmail.com

โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการได้ตามแผนงานดังนี้
แผนงานที่ 3 ติดต่อ
สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750
แผนงานที่ 2 และ 4 ติดต่อ
นคร คำกิติ 082-9044647

เอกสารรายละเอียด
DOWNLOAD

อาหารล้านนา

Video Playlist
1/31 videos
1
แกงแค
แกงแค
2
แกงกระด้าง
แกงกระด้าง
3
แกงขนุน
แกงขนุน
4
แกงหน่อไม้
แกงหน่อไม้
5
แกงผักเชียงดา
แกงผักเชียงดา
6
แกงผักปลังใส่แหนม
แกงผักปลังใส่แหนม
7
แกงอ่อม
แกงอ่อม
8
แกงฮังเล
แกงฮังเล
9
แหนบอ่องออ
แหนบอ่องออ
10
โส๊ะส้มโอ
โส๊ะส้มโอ
11
ไส้อั่ว
ไส้อั่ว
12
ข้าวกั๊นจิ๊น
ข้าวกั๊นจิ๊น
13
คั่วบะลิดไม้
คั่วบะลิดไม้
14
จอผักกาด
จอผักกาด
15
จิ้นนึ่ง
จิ้นนึ่ง
16
จิ๊นส้ม
จิ๊นส้ม
17
ตำมะเขือยาว
ตำมะเขือยาว
18
น้ำเงี้ยว
น้ำเงี้ยว
19
น้ำพริกข่า
น้ำพริกข่า
20
น้ำพริกน้ำปู
น้ำพริกน้ำปู
21
น้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกหนุ่ม
22
น้ำพริกอ่อง
น้ำพริกอ่อง
23
น้ำพริดอีเก๋
น้ำพริดอีเก๋
24
ยำไก่ใส่หัวปลี
ยำไก่ใส่หัวปลี
25
ยำหน่อไม้
ยำหน่อไม้
26
ลาบหมู
ลาบหมู
27
จิ้นส้มหมก (แหนม)
จิ้นส้มหมก (แหนม)
28
หลู้
หลู้
29
แกงบอน
แกงบอน
30
ข้าวซอยไก่
ข้าวซอยไก่
31
ลาบปลาเพี้ย
ลาบปลาเพี้ย