ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ www.award.nia.or.th

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติฯ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• วิสาหกิจขนาดกลาง
• วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจรายย่อย

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่
• หน่วยงานภาคเอกชน
• หน่วยงานภาครัฐ
• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบบริการ

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
• ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• องค์กรขนาดใหญ่
• องค์กรขนาดกลาง
• องค์กรขนาดเล็ก

ข้อมูลจาก www.nia.or.th

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการย่อย (ง๙) ภายใต้โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์”

ตามที่โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์งาน ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจำปีงประมาณ 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมการสกัดโจทย์จากผู้ประกอบการ ภาคเหนือตอนบน และเปิดรับสมัครโครงการ/กิจกรรม (ง9) เพื่อดำเนินการคัดเลือกอย่างเหมาะสม ผ่านการพิจารณาการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการย่อยและตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ โดยยึดวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหาร ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
จากภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่อาศัยองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลการดำเนินงานถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้น

ในการนี้โครงการ “การยกระดักระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง9)  ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและกรอบงบประมาณ สมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ทั้งนี้งานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการย่อยและกรอบงบประมาณต่อไป 

ท่านสามารถ ดูรายละเอียด และปรับแก้ไข ตามรายการแก้ไข 1 และ 2

(คลิก) รายละเอียดรายการแก้ไข 1 (รายละเอียดรายชื่อ คำแนะนำการแก้ไข และผลคะแนนการคัดเลือก)

(คลิก) รายละเอียดรายการแก้ไข 2 (รายละเอียดการแก้ไข ภาพรวม ง.9)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ผู้ประสานงานโครงการ 082-9044647 หรือ Lafinproject@gmail.com

แจ้งประชาสัมพันธ์เสนอโครงการ (ย่อย) โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

ตามที่โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหาร และส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา ที่อาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้น
แผนงานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรผู้สนใจ เสนอโครงการ/กิจกรรม(ย่อย) ตามโจทย์ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ ขอบเขตงบประมาณ และดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ จากรายละเอียดแนบ ซึ่งสามารถส่งแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ง.๙ มายังสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Lafinproject@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ ๐๘๒-๙๐๔๔๖๔๗ 

โปรดใช้ไฟล์ตัวอย่าง ในการจัดทำโดยต้องระบุรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน(ในหัวข้อที่ ๗ ของตัวอย่าง ง.๙) ให้แสดงถึงการได้มาซึ่งผลผลิตที่ระบุไว้ในประกาศโจทย์อย่างครบถ้วน

ประกาศรายชื่อโครงการย่อยฯ ผู้ผ่านการพิจารณา

งานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และแผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา นั้น

ในการนี้ โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสมควรได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา จะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานโครงการและกรอบงบประมาณต่อไป

รายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนงานที่ 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร   
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

วันนี้เวลา​ 13.00 น.​ โครงการสวนนวัตกรรม​เกษตร​และ​อาหาร​ล้า​นนา
จัดการประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินโครงการ​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.สุรพล​ ใจวงศ์​ษา​ รองอธิการบดี​ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ (ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ)​ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมพิจารณา​แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2563​ โดยมี​ผศ.ดร.สุภาวดี​ ศรีแย้ม​ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการหลัก​ และคณะกรรมการ​จากทั้ง​ 4 คณะและทุกสาขาวิชาคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตรร่วมพิจารณา​ในการครั้งนี้

ในการนี้มีผู้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2563​ ทั้งสิ้น​ 30 โครงการซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณา​จากตัวชี้วัด/ขอบเขต​โครงการหลักและประกาศ​ผลการพิจารณา​ภายในเดือนธันวาคม​ตามลำดับต่อไป

ไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามfacebook​fanpang:lanna​ agro FIN​
www.lannaagrofin.com

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วยโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา lanna agro food innopolis ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม และปิดการรับ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา แจ้งรายชื่อผู้ส่ง ดังรายละเอียด แยกตามแผนงาน เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

หากโครงการท่านไม่มีรายชื่อเนื่องหรือมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง E-mail  Lafinproject@gmail.com  

ผู้ประสานงานโครงการ สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750 หรือ นคร คำกิติ 082-9044647

แผนงานที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา

แผนงานที่ 4 การสร้างแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตรและอาหาร

ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย ปี 2563

โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประชาสัมพันธ์ เสนอแผนโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยแบ่ง 3 แผนงานวิจัย ได้แก่
แผน 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
แผน 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา
แผน 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านเกษตร
และด้านอาหาร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เท่านั้น โดยเสนอในรูปแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) มาที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ทาง Lafinproject@gmail.com

โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการได้ตามแผนงานดังนี้
แผนงานที่ 3 ติดต่อ
สาวิณี ทิพย์ปัญญา 085-7057750
แผนงานที่ 2 และ 4 ติดต่อ
นคร คำกิติ 082-9044647

เอกสารรายละเอียด
DOWNLOAD

ผลงานการวิจัย การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

ผลงานการวิจัย การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการสวนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
จัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24−26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมการเสนอผลงานวิจัย​ Pitching โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการโครงการ

วันที่​ 25​ กรกฎาคม​ 2662​ ​เวลา 9​ :00 ​น. ณ​ นิทรรศการ​การโครงการสวนนวัตกรรม​ มีการจัดกิจกรรมการเสนอผลงานวิจัย​ Pitching โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการโครงการ​ การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา​ ผู้ผ่านการคัดเลือก 2 กลุ่ม จะได้ดำเนินการจัดทำฉลาก/บรรจุภัณฑ์ สำหรับจำหน่ายจริงกลุ่มละ​ไม่เกิน 70,000 บาท​ ประกาศผล​ วันนี้